Wat is de leerlingenraad?

Wie kunnen het beste meepraten over alles wat er speelt op school?
Dat zijn natuurlijk de leerlingen zelf.
Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen!

Waarom een leerlingenraad?
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
• Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Bevorderen van actief burgerschap.
• De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander.

Hoe is het kiesreglement?

• Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
• Tijdens deze verkiezingen wordt uit de groepen 5, 6, 7 en 8 een leerling verkozen, die gedurende het gehele schooljaar zitting heeft in de leerlingenraad.
• Deze leerling zal namens de groep het woord voeren in de leerlingenraad.
• De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad en zijn herkiesbaar.
• Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
• Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betreffende groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
• De leerkracht begeleidt de verkiezingscampagne, waarbij de kandidaten een verkiezingspraatje houden. Daarna volgt een stemronde met stembiljetten.
• In elke groep wordt één leerling gekozen
• De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
• De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als kinderen in de groepen 5, 6, 7 en 8.
• Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
• Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
• Elke leerling wordt op de hoogte gesteld van de plaats, het uur en de datum van de stemming.

 


Hoe is de organisatie?
• De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulist.
• Notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
• De leerlingenraad komt 8 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
• Bij elke vergadering is de directie aanwezig als adviseur / begeleider /vraagbaak
• De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
• De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
• De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
• Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
• Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
• Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
• Het team kan bespreekpunten inbrengen.
• Punten vanuit de leerlingenraad kunnen worden meegenomen naar de ouderraad,
de medezeggenschapsraad of het team.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
• Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
• Advies bij de organisatie van het kamp.
• Invulling geven aan de weekbreak.
• Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
• Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?
• Tijdens een lunchoverleg, tussen 12.00 en 12.45 uur, in een ter beschikking staand lokaal.


Schooljaar 2011/2012 zijn wij gestart met de ”leerlingenraad”.