Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Daar het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad (MR). Zo geeft de MR o.a. advies over leermethoden, verkeersveiligheid, overblijven, hoogte van het kampgeld, groepsgrootte, bouwzaken, financiële zaken enz. Over sommige zaken is zelfs instemming van de MR verplicht, voordat de school tot uitvoering over kan gaan. Verder kan de MR, bij calamiteiten, besluiten dat ze overleg wil met directie en/of bestuur.

De MR bestaat op dit moment uit 6 leden, 3 vertegenwoordigers vanuit het (onderwijzend) team (de teamgeleding) en 3 leden vanuit de ouders (de oudergeleding). De directeur is geen lid van de MR, maar heeft wel een adviserende rol en is derhalve meestal aanwezig bij de vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden eenmaal in de 6 weken gehouden. De notulen van de vergaderingen zijn op school in te zien.

Vanuit de MR is een lid afgevaardigd naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR is de gezamenlijke MR van alle scholen die aangesloten zijn bij de SKOFV. Veel beleidszaken liggen niet op schoolniveau, maar gelden voor alle scholen binnen de stichting. Deze zaken komen aan de orde in de GMR, waarna ze op schoolniveau teruggekoppeld worden naar de MR.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

  • Maaike Kolen (oudergeleding, voorzitter)
  • Gersilla Jansen (oudergeleding)
  • Carlijn Hoogeveen (oudergeleding)
  • Joke Dijkhuizen (personeelsgeleding)
  • Astrid From (personeelsgeleding, notulist)
  • Gusta van 't Westeinde (personeelsgeleding)
 
 
 
 
 
 

 

Mijn naam is Gusta Schoorlemmer en zit in de Medezeggenschaps-Raad als een
van de afgevaardigden van ons leerkrachtenteam.
Al meer dan 15 jaar werk ik alweer met veel plezier op onze Golfslag.
Voorheen werkte ik op basisscholen in Heteren (Betuwe), Lelystad en Dronten.
Ik ben getrouwd met Adri van 't Westeinde en we hebben samen 3 kinderen
die ook op onze school hebben gezeten en met heel goed gevoel aan hun
"Golfslag-tijd" terug denken.

 

Mijn naam is Astrid From-Goes. Ik ben getrouwd met Edwin en we hebben 3 dochters: Sterre van 9, Roos van 6 en Lente van 2.
Ik werk inmiddels al meer dan 10 jaar op de Golfslag en heb al die tijd nooit in de MR gezeten. Het lijkt me leuk om de Golfslag nu op een andere manier te beleven dan alleen lesgeven. Samen met ouders en collega-leerkrachten hoop ik een fijne en leerzame tijd in de MR te hebben en er mede voor te kunnen zorgen dat kinderen en ouders een fijne tijd op de Golfslag hebben.

 

Mijn naam is Joke Dijkhuizen - van 't Padje. Ik woon samen met mijn man Erik, onze dochter Jeske (4 jaar) en onze zoon Loek (2 jaar) in Swifterbant. Ik werk sinds 2009 met veel plezier op de Golfslag. Van 2001 t/m 2009 heb ik gewerkt op De Zonnewijzer in Dronten. 

Sinds dit jaar zit ik als vertegenwoordiger van het team in de MR. Ik zie het als een uitdaging om samen met de andere MR-leden mee te denken over het beleid op school, zodat we er samen een mooie tijd op de Golfslag van kunnen maken. 

 

Mijn naam is Carlijn Hoogeveen en ik woon samen met Berthold Loosman. Onze dochter Mette zit in groep 5. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij en actief mee te denken over onderwerpen die spelen binnen de Golfslag. Vanuit die gedachte vind ik het dan ook een mooie

uitdaging om de belangen van de kinderen en het team van leerkrachten in de MR te behartigen. En op deze manier bij te dragen aan een goede, veilige leeromgeving voor de kinderen waar ze uitdaging krijgen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Mijn naam is Maaike Kolen, getrouwd met Ruud en moeder van 2 jongens (9 en 5 jaar). Onze jongste, Pepijn zit momenteel in groep 4.
In het dagelijks leven ben ik Wijkverpleegkundige in Lelystad. Daarnaast ben ik actief betrokken bij de Willibrord parochie in Swifterbant en op de school van onze oudste zoon Thijs (onder andere OR).
Omdat ik het belangrijk en leuk vindt om actief mee te blijven denken over de ontwikkelingen binnen en rondom de school, vindt ik het erg uitdagend om zitting te mogen nemen in de MR. Samen dragen we bij aan een zo optimaal mogelijk school-leefklimaat voor onze kinderen en leerkrachten waarin gekeken wordt naar de (ontwikkelings)mogelijkheden, maar ook een steunpilaar zijn voor de leerkrachten, leerlingen en hun ouders/ verzorgers.

 

Mijn naam is Gersilla Jansen, getrouwd met Jan en moeder van Kyra uit groep 6 en Sven uit groep 4. Na een paar jaar als ouder op school te hebben meegelopen, kijk ik er erg naar uit om nu ook een keer de achtergrond van de school beter te leren kennen waardoor ik de uitdaging heb aangenomen om lid te worden van de MR. In het dagelijks leven ben ik parttime werkzaam in het St. Jansdal ziekenhuis als restaurantmedewerker. Verder probeer ik zoveel mogelijk als ik kan te helpen op school met de diverse activiteiten. Door deze schoolactiviteiten heb ik de eigen klassen en de leerkrachten van mijn kinderen al beter leren kennen en ik kijk er dan ook naar uit om de komende jaren de rest van de school op een goede en positieve manier te leren kennen en samen te zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving.