Mogen wij ons even voorstellen? De oudervereniging (OV)

 

De Oudervereniging van de Golfslag bestaat uit u, de ouders en verzorgers van leerlingen van de Golfslag. Het bestuur van de OV bestaat uit ouders/verzorgers die zich hiervoor hebben aangemeld en door u zijn gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit klinkt heel formeel, maar dat valt allemaal wel mee. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de school een prettige school is waar onze kinderen met plezier naar toe gaan. De betrokkenheid van álle ouders is ontzettend belangrijk en zeer gewenst.

 

Wat doet de oudervereniging?

Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en het team zoals dit in de statuten is vastgelegd. De oudervereniging denkt mee en geeft advies aan de MR en het team over zaken die u als ouder belangrijk vindt.

 

Daarnaast organiseert de oudervereniging in samenwerking met het team leerkrachten allerlei activiteiten ten behoeve van school of aanvullend op het lesprogramma, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, paasfeest, algemene ledenvergadering en de slotavond voor groep 8. Deze festiviteiten zijn veelal zaken waar de school geen budget voor heeft, maar die wel zorgen voor een leuke schooltijd voor onze kinderen.

 

Lidmaatschap:

Ouders zijn, gedurende de schoolgaande periode van het kind, per kind lid van onze vereniging en betalen per kind contributie. Jaarlijks wordt door de ALV de contributie vastgesteld voor het komende schooljaar. Vanaf januari wordt het bedrag naar rato berekend. Voor het betalen van de contributie ontvangt u in de maand oktober van ieder jaar een brief met een betaalverzoek.

 

Activiteiten:

De ouders die in het bestuur zitten van de OV zijn niet de enigen die ondersteuning bieden tijdens activiteiten. Er zijn regelmatig ouders/verzorgers nodig om het team te ondersteunen. Zonder deze ondersteuning, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van de activiteit is het lastig om extra of bijzondere activiteiten voor de kinderen te organiseren. Het is daarom wenselijk dat u zich als ouder/verzorger aanmeldt als er hulp wordt gevraagd bij een activiteit gedurende het schooljaar. Wij verzoeken u om actief deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Als u zich twee of drie keer opgeeft, dan helpt dat al heel veel.

 

Wanneer vergadert de OV?

De OV vergadert gemiddeld eens per 5 à 6 weken van 20.00 uur tot ca. 22.00. Bij de (openbare) vergaderingen van de OV is ook het team vertegenwoordigd. Hier bespreken we de gang van zaken rondom school zoals: aankomende activiteiten, de personele bezetting, invulling van de klusavonden, aanschaf van nieuwe materialen, evt. oplossingen voor knelpunten. De vergaderingen zijn openbaar en mogen door u bezocht worden. De data staan in de jaargids en worden vermeld in de nieuwsbrief. De notulen van deze vergaderingen zullen via Parro onder alle ouders worden verspreid.

 

Algemene ledenvergadering:

Eenmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur van de OV verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en een visie en begroting op het volgende jaar presenteert. Het (financieel) jaarverslag wordt doorgesproken en een (actueel) onderwerp wordt toegelicht. Het is dus raadzaam dat u als lid van de OV bij deze vergadering aanwezig bent, zodat u weet wat er op school speelt, verandert en wie de aanspreekpunten zijn voor de OV.

 

Aspirant-lid:

Wanneer het u interessant lijkt om bij het bestuur van de OV te komen, mag u op de vergaderingen meekijken en bij de activiteiten meedoen als aspirant lid. Pas na gekozen te zijn door de leden van de vereniging, tijdens de ALV of een schriftelijke stemming, wordt u daadwerkelijk bestuurslid voor een termijn van 3 jaar. Het voordeel van OV-bestuurslid zijn, is dat u als eerste weet wat er op school speelt en wat er staat te gebeuren. U mag helpen met alle leuke activiteiten die op school georganiseerd worden. U mag nieuwe ideeën inbrengen hoe we de school en de activiteiten kunnen verbeteren.

 

PR:

De oudervereniging wil graag op de hoogte worden gehouden van het wel en wee op onze school zoals ziekte, jubilea, geboorte, overlijden, zodat de OV hier op een passende wijze op kan reageren. Mocht u voor uzelf of een ander iets te melden hebben, neemt u dan vooral contact op via ov@kbsgolfslag.nl.

 

Klus- en schoonmaakavonden:

Door het jaar heen worden diverse klus- en schoonmaakavonden georganiseerd. Hierbij worden kleine klussen in en om de school uitgevoerd. De klussen zijn dingen als schilderijen ophangen, zandbakzand vervangen, raamschilderingen maken, schoonmaken van kasten etc. dus de klussen zijn door iedereen uitvoerbaar. Iedereen wordt op alfabetische volgorde een avond ingedeeld zodat van ieder gezin een ouder/verzorger een keer aan de beurt komt. U kunt zelf ruilen als u niet kunt. Op de dag dat u ingepland staat, vergt de inzet ongeveer een uur tot anderhalf uur van uw tijd. Uit ervaring is gebleken dat met een grote groep de klussen zeer snel gedaan zijn. Dit allemaal ter bevordering van het wel en wee van uw kind(eren). Vele handen maken licht werk.

 

Graag tot ziens bij een van deze activiteiten!

Belangrijke stukken

 

powerpoint kind en media


Privacy policy.pdf (340302)